Tietosuojaseloste

Tämä on Eeppi Ursin Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.1.2023. Viimeisin muutos
25.1.2023

 1. Rekisterinpitäjä
  Eeppi Ursin Oy
  Fredrikinkatu 77 A 13
  00100 Helsinki
  Y-tunnus: 2580404-8
  Puhelin: 050 522 8399

 2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
  info@eeppiursin.fi

 3. Rekisterin nimi
  Eeppi Ursin Oy:n asiakas-, markkinointi- ja käyttäjärekisteri

 4. Rekisterin oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisteriä käytetään verkkokaupan asiakassuhteen hallintaan, kommunikointiin ja
  tiedottamiseen.

  Edellä mainittujen lisäksi rekisteriä saatetaan käyttää markkinointiin, kohdennettuun
  markkinointiin tai uutiskirjeen lähetykseen. Voit milloin tahansa tarkistaa, muuttaa tai
  pyytää poistamaan tietosi asiakasrekisteristämme. Voit myös kieltää
  markkinointiviestinnän. Rekisteriä käytetään henkilötietolain mukaisesti.

 5. Rekisterin sisältö
  Eeppi Ursin Oy kerää käyttäjästä tietoa, kun käyttäjä käyttää tätä rekisteriä
  soveltavia sivustoja. Tietoja kerätään kun käyttäjä ostaa tuotteita. Tietoja voidaan
  kerätä myös erilaisten www-lomakkeiden kautta, esimerkiksi kilpailuun
  osallistuminen tai uutiskirjeen tilaaminen.

  Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne
  eivät ole tarpeellisia asiakassuhteen kannalta. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Yritys
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Tiedot aikaisemmista tilauksista
  • Laskutukseen liittyvät asiat
  • Markkinointikiellot

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin ensisijaisia tietolähteitä ovat: Käyttäjän itsensä rekisteröimät tiedot sekä
  rekisteröidyn käyttäjän asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä
  asiointiin liittyvät tapahtumat.

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla
  lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen
  kautta, tilauksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa
  tietojaan.

  Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös
  julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 7. Tietojen luovutus ja vastaanottajat
  Rekisteristä ei siirretä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
  Eeppi Ursin Oy voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn ulkopuolisille yrityksille
  tai alihankkijoille. Tällaisia yrityksiä voidaan hyödyntää esimerkiksi palvelujen
  ylläpidossa, asiakaspalvelussa, laskutuksessa tai asiakassuhteen ylläpidossa.
  Tällaiset yrityksen voivat sijaita EU:n alueella.

  Kehittäessämme sivustoamme ja palveluitamme, voimme hyödyntää
  alihankkijoita. Alihankkijat ovat suomalaisia yrityksiä, joita sitoo
  salassapitovelvollisuus sekä tietojenkäsittelysopimus. Velvoitamme alihankkijat
  toimimaan määrittelemiemme toimintatapojen mukaisesti.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
  käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään
  palvelimilla, niiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
  asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä
  palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta
  kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
  toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikkia Eeppi Ursin Oy:n työntekijöitä ja
  alihankkijoita koskee salassapitovelvollisuus.

  Palvelussamme tarjoamme mahdollisuutta maksaa tilaus luottokortilla. Emme
  säilytä luottokorttitietoja itse vaan näiden tietojen säilyttämisestä vastaa kolmas
  osapuoli, maksunvälityspalvelu.

 9. Tietojen säilytysaika
  Säilytämme tietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä
  tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei laki
  edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa.

 10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksiaan tekemällä rekisterinpitäjälle
  kirjallisen pyynnön, joka on vahvistettava rekisteröidyn allekirjoituksella tai
  muulla vastaavalla tavalla sekä todistamalla henkilöllisyytensä liittämällä
  pyyntöön jäljennös virallisesta voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta.
  Pyyntö tulee toimittaa kohdassa ”Rekisteriä koskevat yhteydenotot” mainittuun
  sähköpostiosoitteeseen.

  10.1. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä.
  10.2. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Jos rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai
  rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen ja jos tietoja käsitellään
  automaattisesti, rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot itselleen
  jäsennellyssä, koneluettavassa muodossa, mikäli se on mahdollista.
  10.3. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen ja käsittelyn vastustamiseen
  Jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, asiakkaalla on
  oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.
  Jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat rekisterinpitäjän oikeutetut
  edut, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
  tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
  kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointia varten. Suostumuksen
  peruuttaminen ei tee peruuttamista edeltänyttä henkilötietojen käsittelyä
  laittomaksi.
  10.4. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
  Rekisterinpitäjä asiakkaan vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää
  rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman,
  puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Korjauspyynnössä tulee yksilöidä
  mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella.
  Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta,
  rekisterinpitäjä ilmoittaa asiasta kirjallisesti. Ilmoituksessa mainitaan myös ne
  syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.
  10.5. Oikeus tietojen rajoittamiseen
  Jos rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa käsittelyn lainmukaisuuden,
  henkilötietojensa paikkansapitävyyden taikka vastustanut tietojensa käsittelyä,
  hänellä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, kunnes
  niiden paikkansapitävyys ja käsittelyn lainmukaisuus on varmistettu.
  10.6. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
  Rekisteröity voi vastustaa tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
  tilanteeseen liittyvällä perusteella. Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä
  hänen henkilötietojaan, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä
  ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edun ja oikeudet, tai jos tietojen
  käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
  puolustamiseksi.
  10.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Jos rekisteröity haluaa valittaa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi ottaa
  ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa
  tietojensa käsittelystä myös valvontaviranomaiselle, joka on
  tietosuojavaltuutettu.

 11. Tietosuojaselosteen muutokset.
  Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin. Suosittelemme käyttäjiä
  tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 12. Muut tietosuojaan liittyvät asiat
  Sivustomme saattavat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen palveluihin tai
  sivustoille. Eeppi Ursin Oy ei vastaa näistä kolmannen osapuolten sivustojen
  tietosuojasta.